Web Content Display Web Content Display

 

   週二、週五小組查經團契開始囉≈     

   本季查經書卷:歌羅西書

  週五小組於2021年9月17日晚上8:00開始。

  週二小組於2021年9月14日晚上8:00開始。

      

    您是否在尋找教會聚會? 或 您希望在聖經真理上有更多的認識?

       歡迎您!   一起來週二或週五團契彼此分享, 一起在基督裡成長。